DC-DC 转换器
DC-DC 转换器相关产品
产品名称 产品描述 相关产品
- JW5211 1.2A 6V 1.5MHz, 50uA Iq Sync Step-Down Converter 查看产品
- JW5062T 18V/4A Sync. Step-Down Converter 查看产品
- JW5052C 18V, 2A Synchronous Step-down Converter 查看产品
- JW5040 18V,3A Sync. Step-Down Converter 查看产品
- JW5052S 2A 20V Sync. Step-Down Converter 查看产品
- JW5250 1A, 6V,1.5MHz, 50uA IQ Synchronous Step-Down Converter 查看产品
- JW5213 3A 6V 1MHz, 50uA Iq Sync Step-Down Converter 查看产品
- JW5222 2.5A,6V, 1MHz, 40uA IQ Synchronous Step-down Converter 查看产品